Tài liệu - Văn bản

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Cập nhật: 10.03 2018
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 [tải về...]

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Cập nhật: 09.01 2018
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông [tải về...]

Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản ngày 22/12/2017

Cập nhật: 25.12 2017
Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản ngày 22/12/2017 [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Cập nhật: 01.12 2017
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

Thông báo Công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Cập nhật: 25.11 2017
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam [tải về...]

Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017

Cập nhật: 12.07 2017
Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017 [tải về...]

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Cập nhật: 22.04 2017
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 [tải về...]

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Cập nhật: 22.04 2017
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2016 - Đã kiểm toán 31/03/2017

Cập nhật: 31.03 2017
Báo cáo tài chính năm 2016 - Đã kiểm toán 31/03/2017 thay Báo cáo tài chính năm 2016 - Đã kiểm toán 22/03/2017. [tải về...]

Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 18.07 2016
Điều lệ này được thông qua cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2016 vào ngày 27 tháng 04 năm 2016. [tải về...]

1 2